Techpark

MAGNETICKý VLáčEK

Jednoduchá ukázká magnetického pole cívky. Díky vodivému povrchu magnetu na koncích tužkové baterie a zkratovému proudu se vytvoří silné magnetické pole cívky, které hýbe s velmi silnými neodymovými magnety a pohybuje tak celým "vláčkem".

UKáZKY MECHATRONICKýCH úLOH říZENýCH PLATFORMOU ARDUINO

K vidění bude například 3D tištěný krokový motor nebo míček vznášející se na vzduchovém sloupci.

SADA EXPERIMENTů A SNíMAčů, POčíTAč PRO DěTI

Magnetická levitace, snímač teplotního pole - aneb, kde je Vaše ruka?. Analalyzátor zvukového spektra - zapískejte melodii, snímač čísel na kostkách, tester paměti, Akční člen ovládaný mobilním telefonem přes Wifi, Mikropčítač pro děti- BBC micro.bit

BEZPILOTNí PROSTřEDEK - UAV + NAVIGAčNí SYSTéMY

Bezpilotní prostředek katedry měření + navigační systémy

BEZKONTAKTNí MěřENí NA PRINCIPU INDUKčNí VAZBY

Demonstrační přípravek prezentuje princip bezdrátového napájení a přenos signálu pomocí slabé indukční vazby. Princip je demonstrován na měření intenzity osvětlení. Vlastní přípravek obsahuje obvody pro bezdrátové napájení a rovněž ASIC, který byl navržen v CMOS technologii AMIS350uc.

MěřENí BIOLOGICKýCH SIGNáLů

Lidské tělo jako každý organismus vysílá množství informací o vlastních fyziologických procesech. Tyto informace v podobě biologických signálů lze jednoduše snímat jako elektrické či jiné fyzikální veličiny. Relativně jednoduché snímání a zpracování je využíváno v medicíně, sportu, reklamě a v oborech, kde je nutno nahlédnout do lidského těla. Ukážeme Vám, jak tyto přístroje fungují, o čemž se můžete přesvědčit doslova na vlastní kůži.

ELEKTROMONTážNí TRENAžéR (TABLO)

Jak propojit vodiči vypínač a světlo, aby šlo ovládat ze dvou, ze tří či více míst? Bezpečnou a hravou formou si to můžete vyzkoušet na tomto exponátu.

Další doprovodný program