Techpark

HEXAPOD

Šestinohý kráčející robot.

DEMO ROZPOZNáVáNí TVáří

Demonstrovaný systém dokáže v reálném čase sledovat tváře ve videu, určovat orientaci jejich pohledu a vzdálenost od kamery, odhadovat vizuální věk, pohlaví a identitu sledovaných osob.

ELEKTROMONTážNí TRENAžéR (TABLO)

Jak propojit vodiči vypínač a světlo, aby šlo ovládat ze dvou, ze tří či více míst? Bezpečnou a hravou formou si to můžete vyzkoušet na tomto exponátu.

LEGO - DůLNí RYPADLO

Funkční model důlního rypadla ze stavebnice Lego. S originálním strojem se mohou seznámit studenti programu EEM na každoroční energetické exkurzi.

DOPRAVA BUDOUCNOSTI

Jak bude vypadat doprava ve městech v budoucnosti? Jak se doprava změní se samoříditelnými auty v chytrých městech? Je možné se vyhnout dopravním zácpám s použitím metod umělé inteligence? V našem výzkumu na tyto otázky hledáme odpovědi. Představíme výsledky našich simulací pražské dopravy.

SADA EXPERIMENTů A SNíMAčů, POčíTAč PRO DěTI - BBC MICRO.BIT

Magnetická levitace, snímač teplotního pole - aneb, kde je Vaše ruka?. Analalyzátor zvukového spektra - zapískejte melodii, snímač čísel na kostkách, tester paměti, Aační člen ovládaný mobilním telefonem přes Wifi, Mikropočítač pro děti- BBC micro.bit.

MěřENí BIOLOGICKýCH SIGNáLů

PARKOVáNí S DěTSKýM AUTíčKEM DO GARážE

Samoparkování již určitě znáte. Auta, která parkují s řidičem i bez řidiče v autě, to už jste taky určitě viděli. Představili jste si ale, jak se autu bez řidiče parkuje? My vám tento pocit zprostředkujeme. Přijďte se podívat do stanu Valeo a my vám vysvětlíme technologie autonomních aut a necháme vás poslepu zaparkovat, pouze s pomocí senzorů, přesně jako auto. Každý, kdo to zvládne, dostane sladkou či věcnou odměnu.

UKáZKA BP, SIMULACE říZENí VýROBNíHO PROCESU NA MODELU VýROBNí L

Demonstrace výrobního procesu na modelu výrobní linky stavebnice fischertechnik.

AUTOMATICKé VYHLEDáVáNí POLOHY SLUNCE

Automatické vyhledávání polohy slunce pro účely osvětlení místnosti denním světlem pomocí POF vláken.

BEZKONTAKTNí MěřENí NA PRINCIPU INDUKčNí VAZBY

Demonstrační přípravek prezentuje princip bezdrátového napájení a přenos signálu pomocí slabé indukční vazby. Princip je demonstrován na měření intenzity osvětlení. Vlastní přípravek obsahuje obvody pro bezdrátové napájení a rovněž ASIC, který byl navržen v CMOS technologii AMIS350uc.

WITCHES PřEDSTAVí KOUZLA IT A ELEKTROTECHNIKY

LEGO Mindstorms, Ozobot a Boffin (ukázka pomůcek, se kterými učíme děti).

BEZPILOTNí PROSTřEDEK - UAV + NAVIGAčNí SYSTéMY

Bezpilotní prostředek katedry měření + navigační systémy.

EFORCE FEE PRAGUE FORMULA

Jsme parta studentů půl na půl z Fakulty elektrotechnické a strojní. Rok co rok konstruujeme a stavíme svůj sen, jedinou českou studentskou elektrickou formuli. Každé léto ji s hrdostí představujeme světu a účastníme se mezinárodní inženýrské soutěže Formula Student. Baví Tě motorsport nebo třeba nejnovější technologie z oblasti elektrotechniky? Zastav se u nás na stánku a postav si s námi svůj sen!

MAGNETICKý VLáčEK

Jednoduchá ukázká magnetického pole cívky. Díky vodivému povrchu magnetu na koncích tužkové baterie a zkratovému proudu se vytvoří silné magnetické pole cívky, které hýbe s velmi silnými neodymovými magnety a pohybuje tak celým "vláčkem".

UKáZKY MECHATRONICKýCH úLOH říZENýCH PLATFORMOU ARDUINO.

K vidění bude například 3D tištěný krokový motor nebo míček vznášející se na vzduchovém sloupci.

MěřENí BIOLOGICKýCH SIGNáLů

Lidské tělo jako každý organismus vysílá množství informací o vlastních fyziologických procesech. Tyto informace v podobě biologických signálů lze jednoduše snímat jako elektrické či jiné fyzikální veličiny. Relativně jednoduché snímání a zpracování je využíváno v medicíně, sportu, reklamě a v oborech, kde je nutno nahlédnout do lidského těla. Ukážeme Vám, jak tyto přístroje fungují, o čemž se můžete přesvědčit doslova na vlastní kůži.

KAMEROVý 3D RIG

Kamerový 3D rig je zařízení pro upínání dvojice kamer do jedné spřažené soustavy určené pro snímání stereoskopického videa. Aby bylo možné obě kamery skalibrovat je nutné je posunout k době tak, aby jejich obě optické osy splývaly. To ale lze zrealizovat jen pomocí zrcadla. Jedna kamera se pak dívá na snímaný objekt skrz polopropustné zrcadlo a druhá shora vidí odraz objektu. Obrazy z obou kamer jsou pak uloženy v některém z formátů pro distribuci 3D videa a dále distribuovány. V našem případě jde o formát SIDE by SIDE, kdy jsou oba obrazy uloženy vedle sebe v rámci jednoho políčka. Tento formát se používá pro vysílání 3D obsahu v rámci satelitního vysílání DVB-S.

Další doprovodný program

INSTITUT INTERMéDIí (MIMO TECHPARK)

V 16:00 představí svůj multikanálový systém Michal Cáb. Součástí představení je prezentace projektu a koncert s osmikanálovým zvukovým výstupem. V 18:00 naváží komponované skladby studentů HAMU a FAMU a Michal Rataj s Janem Trojanem uvedou své „Zvukové situace“. Což je koncert s 16tikanálovým reproduktorovým ambisonickým systémem. Součástí programu v IIM bude i interaktivní instalace Krytptický básník Matěje Šenkyříka. „Básník neví, jak se jmenuje, ale básní. Když chce něco sdělit, básní. Básnění je jeho jediný zbůsob komunikace s okolním světem. Co chce ale básník říci?

FOTOKOUTEK ČEPS

SOFTBAL TRENAžER

Věděli jste, že FEL má i softbalový tým? Přijďte si vyzkoušet jak obstojíte proti nadhazovacímu stroji. Nebojte, není to nuda.